1. УВОД

Колар Пак д.о.о. прима обавезу, да обрада података у вези са његовим услугама одговара очекивањима одређеним у овим информацијама.
Правне смернице меродавне у вези са порталом www.kollarpakk.hu су увек при руци.
Колар Пак д.о.о. придржава си право за промену ових информација, о евентуалним променама ће на време обавестити своје купце.

 1. ПРОПИСИ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ПОДАТАКА:
  Основни принципи обраде података Колар Пак д.о.о.-а, тако и ова изјава, су у складу са мађарским и међународним правним прописима у вези са заштитом података, тако посебно са следећима:
 • LXIII закон од 1992. године – о заштити личних података и јавности података општих интереса (у даљњем Зпп., закон о заштити података)
 • LXVI закон od 1992. године – о евиденцији личних података и адреса грађана
 • CXIX закон од 1995. године – о претрази и о обради података имена и адреса у интересу директног пословања (ДМ закон)
 • CVIII закон од 2001. године – о појединим питањима електронских трговачких услуга, као и о услугама у вези са информацијским друштвом
  XLVIII закон од 2008. године – о основним условима економско пропагандне делатности и неких граница истог (Зак.епд)
  CXII закон од 2011. године – о праву информацијског самоопредељења и о слободи информација

3. ДЕФИНИЦИЈЕ (на основу интерпретативног речника заштите података Власти Националне Заштите Података и Слободе Информација)

опслуживач података: оно лице или организација, ко/која одређује циљ обраде података, доноси и извршава, или обрадиоцу података, коме је налогодавац, даје на извршење одлуке које се односе на обраду података (подразумевајући и употребљено средство).
правна основа обраде података: према главном пропису је то сагласност заинтересираног или проведба по одредби закона.
прослеђивање података: када одређено треће лице добије приступ податку
прослеђивање података у иноземство: прослеђивање личних података обрађивачу, који делатност обраде података врши ван ЕЕТ-а [Европска Економска Територија: државе Европске Уније, затим Изланд, Норвешка и Лихтенштајн (Liechtenstein)], у трећој држави.
брисање података: када се подаци толико покваре, постану непрепознатљиве на тај начин, да је њихова реконструкција даље немогућа

 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАШЕГ ДРУШТВА ПРИ ОБРАДИ ПОДАТАКА
  Обраду података вршимо у односу на следеће податке, дате приликом регистрације: име, мејл.
  Лични податак се може обрадити, ако:
  а) је томе заинтересирани сагласан, или
  б) то одређује закон или – на основу законског овлашћења у датом кругу – одредба месне самоуправе.

Лични податак се сме обрадити само уз сагласност, која се заснива на одговарајућем разјашњењу. Наша услуга је изричито тако изграђена, да заинтересирани у односу на све личне податке морају дати своју сагласност за обраду њихових личних података.

Опслужени лични подаци требају одговарати следећим потражњама:
а) узимање и обрада им је поштена и законита
б) тачни су, целовити, и ако ј потребно, актуелни
ц) начин држања одговара томе, да се заинтересирани може идентификовати само у време потребно за циљ обраде.
Лични подаци се тада могу проследити, па и разна опслуживања података се тада смеју повезати, ако је заинтересирани дао сагласност, или то закон дозвољава, и ако су сви услови обраде података испуњени у погледу на све личне податке.
Лични податак (подразумевајући и специјални податак) се из државе – без обзира на носач података или на начин преноса података – за опслуживача података или обрађивача података може проследити, ако
је за то заинтересирани изричито дао сагласност,

 1. КРУГ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА, ЦИЉ И ПРАВНИ ОСНОВ, ПРАВНИ НАСЛОВ И ВРЕМЕНСКИ РОК ОБРАДЕ ПОДАТАКА
  Унутар услуга, обрада свих података у вези са заинтересираним, заснива се на сагласношћу. Наше друштво опслужује личне податке заинтересираних до опозива сагласности, коју су дали. О сагласношћу водимо записник.
  Током посета на веб-сајту не узимамо ни ИП-адресе ни друге личне податке корисника.
 2. УЗИМАЊЕ ПОДАТАКА СПОЉНИХ УСЛУЖНИКА НА ВЕБ-САЈТУ

Пружиоци услуга веб-аналитике на основу налога нашег Удружења немају право на опслуживање личних података, само података, који су очишћени од информација које указују на појединца.

 1. ДАЉЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА
  На деловима веб-сајта, који нису изређани, се не врши опслуживање других личних података.
  Обавештавамо кориснике, да суд, тужилац и истражне власти могу потражити даваоца услуга у интересу давања обавештења, саопштавања, предавања података, то јест предавања списа на располагање. (71. § ЗКП) )
  За власти – уколико власти означе тачан циљ и круг података – издајемо само толико личних података и у тој мери, колико је безусловно потребно за остварење циља потражње.
 2. НАЧИН ЧУВАЊА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА, СИГУРНОСТ ОБРАДЕ ПОДАТАКА
  За опслуживање личних података бирамо и пуштамо у погон информатичка средства употребљена за давање услуга на тај начин, да обрађени податак:
  а) буде досежан за, на то овлашћене (стојина располагању)
  б) буде осигурана изворност и овереност (веродостојност опслужбе података)
  ц) непромењеност је потврђена (интегритет података)
  д) заштићен је од бесправног доступка (поверљивост податка)
  .
  Током опслуживања података чувамо
  а) тајност: чува информацију, да до ње дође само онај, ко за то има право
  б) неповређеност: чува тачност и потпуност информације и начина обраде
  ц) расположивост: брине се о томе, да, кад је кориснику, носиоцу права, потребно, стварно може доћи до жељене информције и да му стоје на располагању средства у вези са тиме.
 3. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСИРАНОГ
  Заинтересирани може тражити обавештење о опслуживању његових личних података, такође, може тражити исправку својих личних података, то јест – изузев обраде података одређених правним прописом – брисање истих на контактима датим на вебсајту.
 4. МОГУЋНОСТИ ПРАВНОГ ЛЕКА
  Заинтересирани се може жалити због обраде личних података, ако
  а) обрада (прослеђивање) података је потребно искључиво за упражњење права опслужитеља или примаоца података или правног интереса истих, изузев, ако је обраду података одредио закон
  б) употреба или прослеђивање личног податка – у недостатку сагласности у вези са тиме – се врши за директно пословање, за истраживање јавног мњења или научну претрагу
  ц) употребу права на незадовољство иначе омогућава закон.

Уколико се заинтересирани не слаже са одлуком донетом са стране опслужитеља података, може против ње – у року од 30 дана, рачунајући од саопштења – да се обрати суду.

 1. ПОДАЦИ И КОНТАКТИ ОПСЛУЖИТЕЉА ПОДАТАКА
  Назив фирме: Kollár Pakk Kft. (Колар Пак д.о.о.)
  Привредни Идентификацијски Број: 06-09-003646
  Седиште фирме: 6726 Сегедин (Szeged) улица Чалогањ (Csalogány) 24.
  Услови употребе
  Ако посетите наш вебсајт, или било коју нашу страницу, потврђујете, да сте напунили 18 година и да се слажете са условима употребе по доле писаном. Ако се не слажете, молимо, напустите нашу страницу.
  Придржавамо си право, да Колар Пак д.о.о. промени, допуни услове употребе.

Информације нису безусловно потпуне, тачне, обухватне или ажурне.
У неким случајевима ће вас упутити на спољне веб-сајтове, над којима Колар пак д.о.о. нема право контроле, и у вези са којима Колар Пак д.о.о. не преузима никакву одговорност.
Колар пак д.о.о. Придржава си право, да било који део веб-сајта било кад укине, промени, допуни, одстрани, или им дода нове делове по свом нахођењу.
Правна изјава

Колар Пак д.о.о. не прихваћа никакву одговорност ни за какву нетачност или недостатак који би се јавио на веб-сајту.

Колар Пак д.о.о. испоштује заштиту личних података, податке тог типа добијене на располагање опслужује узимајући у обзир важеће правне прописе.

Користи их искључиво за назначени циљ, не сједињује их са базама података који потичу из другог извора и ни у каквом облику их не предаје трећој страни па ће починити све, што је у његовој моћи и што је разумљиво у интересу заштите таквих података.