Kedves Partnerünk!

Szeretnénk egy rövid tájékoztató anyagot megosztani a 2023.07.01. napjától életbe lépő kiterjesztett gyártói felelősségi díj, más néven EPR díj fizetési kötelezettség kapcsán.

EPR díj fizetési kötelezettsége keletkezik a körforgásos termékek első belföldi forgalomba hozatala, vagy első saját célú felhasználása esetén. Jelen esetben a Kollár Pakktól megvásárolt csomagolószerből csomagolást hoznak létre (belecsomagolnak) ezáltal kötelezetté válnak.

A kötelezett gazdálkodóknak regisztrálniuk kell a MOHU Partnerportál felületén EPR kötelezettségre, valamint a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé is nyilvántartásba kell magukat vetetniük (OKIR kapu) 2023.05.31.napjáig .

A regisztrációhoz segítségként csatoltunk néhány dokumentumot (OKIR bejelentés, OKIR meghatalmazás, MOHU regisztráció).

A kötelezetteknek negyedévente adatszolgáltatást kell küldeniük a Hulladékgazdálkodási hatóság felé, tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig. (első alkalommal 2023.10.20-ig), ezt követően a MOHU számlát állít ki a gazdálkodók részére a fizetendő díjról.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díjról
A körforgásos termékek • csomagolások – csomagolószert vásárló, aki azzal csomagolást végez
• egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek
• elektromos és elektronikus berendezések
• elemek és akkumulátorok
• gépjárművek
• gumiabroncs:
• irodai papír:
• reklámhordozó papír:
• sütőolaj és -zsír:
• textiltermékek
• bútorok fából:
A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék első belföldi forgalomba hozatalával keletkezik.
(2) A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése szempontjából forgalomba hozatalnak minősül
a) a körforgásos termék tulajdonjogának
aa) első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása vagy
ab) külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása, ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását is, a (4) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével;
b) a saját célú felhasználás vagy
c) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárból vagy a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolása.
Kollektív teljesítés esetén a gyártó
a) a 23. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztését megelőzően a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen megadja a koncessziós társaság részére a 3. melléklet 1. pontja szerinti adatokat,
b) megfizeti a koncessziós társaság részére
c) kért adatszolgáltatási kötelezettségeket teljes
d) együttműködik a koncessziós társasággal, és a Ht. szerinti jogszabálysértés észlelése esetén haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóságot.
A külföldi előállítású csomagolás saját célú felhasználásának minősül a csomagolás végleges elválasztása a terméktől – kivéve a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, külföldről visszahozott újrahasználható csomagolás elválasztását –, amennyiben a csomagolás után a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség nem került korábban teljesítésre.
A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértéke kollektív teljesítés esetén a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő körforgásostermék-mennyiség és a 19. § (1) bekezdése szerint az adott termékáramra megállapított egységnyi díjtétel szorzata.
A gyártó a 20. § szerint meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjat negyedévente, a koncessziós társaság által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg a koncessziós társaság részére.
Van számlán, bizonylaton feltüntetendő záradékszöveg
Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százalékát önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállítja.
A gyártó vagy a meghatalmazott képviselő a körforgásos termékkel végzett tevékenységének megkezdését megelőzően, a 3. melléklet szerinti adattartalommal kérelmezi az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a nyilvántartásba vételét, amelynek során nyilatkozik, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit a) kollektív teljesítés útján vagy b) a 8. § szerinti egyéni teljesítés keretében teljesíti.
(3) Amennyiben a körforgásos termék gyártója nem nyilatkozik egyéni teljesítésről, vagy nem rendelkezik a koncessziós társasággal megkötött, érvényes szerződéssel, illetve azt hiánypótlási
felhívás ellenére, a hiánypótlási felhívásban megadott határidőn belül nem nyújtja be – a Ht. 31. § (5) bekezdésének kivételével – az országos hulladékgazdálkodási hatóság hivatalból kollektív teljesítőként veszi nyilvántartásba
A gyártó az általa forgalomba hozott körforgásos termékről, a koncessziós társaság a gyártók az általa, mint kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezet által a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek ellátásával érintett hulladékról KF kód szerint nyilvántartást vezet.
A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a 26. § szerinti nyilvántartása adatairól – a koncessziós társaság esetén a gyártók 4. melléklet 1. pontjában szereplő adatai kivételével – negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat. -az országos hulladékgazdálkodási hatóság által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával
A gyártó nyilvántartásba vétel iránti kérelmének adattartalma 1.1. a gyártó neve, székhelye, adószáma, KSH statisztikai számjele (ennek hiányában a közösségi vagy nemzetközi adószáma), cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma, Környezetvédelmi Ügyfél Jele (a továbbiakban: KÜJ-azonosító);

https://kollarpakk.hu/wp-content/uploads/2023/06/OKIR-meghatalmazas.pdf

https://kollarpakk.hu/wp-content/uploads/2023/06/OKIR-bejelentes.pdf

https://kollarpakk.hu/wp-content/uploads/2023/06/Korforgasos-termekek.pdf

https://kollarpakk.hu/wp-content/uploads/2023/06/MOHU-regisztracio.pdf